எனக்கு ஒரு கதைதைப் பரிசளி - Schenk mir eine Geschichte auf tamilisch!

12.12.2020

tamilisch
SIKJM
Kanton BE
Biel-Bienne
BSJB
 
  tamilisch
 

Adresse

STADTBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
BIEL/BIENNE

Dufourstrasse 26, rue Dufour
Postfach/Case postale
CH-2501 Biel/Bienne
T 032 329 11 00

bblbblblch

IBAN CH46 0900 0000 2500 1284 1

Playlist von Bibliobiel
Folgen Sie uns auf Instagram
 

Öffnungszeiten

Montag 14h00 - 18h30*
Dienstag 09h00 - 18h30*
Mittwoch 09h00 - 18h30*
Donnerstag 09h00 - 20h00
Freitag 09h00 - 18h30*
Samstag 09h00 - 17h00*

*Während der Schulferien vom 04.07. bis zum 08.08.2020 Schliessung bereits um 17h00; Samstags um 16h00